Svenska Kraftnät (SVK)

Svenska Kraftnät (SVK) är ett statligt företag som grundades 1992 och som driver och förvaltar elnätet.

I Svenska Kraftnäts uppdrag ingår att tillhandahålla säker, effektiv och miljövänlig överföring av el på nätet, att utöva systemansvaret för el och naturgas på ett kostnadseffektivt sätt, att främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el och naturgas samt att främja robusthet i försörjningen. 

För att minska behovet av att begränsa överföringen av el över Sveriges gränser fick SVK i uppdrag av regeringen att se över möjligheterna att dela upp spotmarknaden i flera anmälningsområden (elområden). 

Detta beslut trädde i kraft den 1 november 2011 med fyra anmälningsområden som motsvarar genomsnittliga regioner i Sverige – vilket ger incitament för producenter nära konsumenter – med priser som sätts enligt fastställda regler baserade på tillgänglig kapacitet mellan varje område.

Svenska Kraftnät ansvarar också för byggandet och driften av nya nätanslutningar till grannländer som Norge och Tyskland för att underlätta handeln med el.

Dessutom utför de regelbundna underhållskontroller av kraftledningar och transformatorstationer i hela Sverige samt ett antal energisparinitiativ för att minska energiförbrukningen och öka energieffektiviteten.

Svenska Kraftnät, nedan även benämnt som SVK, utvecklar för närvarande ny teknik, t.ex. distribuerad produktion och smarta nät, för att ytterligare förbättra överföringskvaliteten, minska miljöpåverkan och garantera en säker försörjning under många år framöver.

I slutändan är SVK:s mål att skapa ett effektivt elnät som uppfyller kundernas behov och ger tillförlitlig tillgång till el för alla.

SVK arbetar också för att integrera förnybara energikällor i elnätet för att minska utsläppen av växthusgaser och öka försörjningstryggheten. Det gör SVK genom att investera i grön teknik som vind- och solkraft och genom att utveckla nya nätlösningar som kan ta emot dessa föränderliga energikällor.

SVK arbetar med lokala nätoperatörer och energileverantörer för att se till att alla nya förnybara energikällor ansluts snabbt och effektivt.

Svenska Kraftnät samarbetar också med branschintressenter, t.ex. tillverkare av elektrisk utrustning, för att se till att de nödvändiga säkerhetsstandarderna uppfylls när nya förnybara energikällor ansluts till elnätet.

SVK ansvarar dessutom för att se till att elmarknaden är kostnadseffektiv och öppen för konkurrens, så att kunderna kan dra nytta av de mest konkurrenskraftiga priserna.

SVK har dessutom ett nära samarbete med tillsynsmyndigheterna för att se till att deras beslut är i linje med EU:s regelverk. På så sätt gör de det möjligt för Sverige att fortsätta vara ledande inom hållbar energiproduktion och energikonsumtion.